Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Asansör Bakım - Onarım

Asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı ve bunların rutin olarak ayda kesin kontrol ve bakımı yapılır. Gerekli görüldüğü zaman teknik ekip tarafından çıkarılan raporlar doğrultusunda herhangi parça ya da aksamın değiştirilmesi gerekiyorsa ve bu yüksek maliyet gerektiriyorsa birden fazla asansör firmalarından teklif ve tetkik raporu alınır kat maliklerine sunulur. En uygun teklif ve tetkik raporu denetim kurulu gerektiğinde genel kurul tarfından belirlenir ve karar alınır. Alınan karar ve inceleme sonucunda hareket edilerek asansörde meydana gelen sıkıntı giderilir. 

Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı, asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara ve yönetmeliklere göre yapılır.

Asansör yönetmeliğine göre bakım;

 • Yağlama, temizlik kontrolleri
 • Kurtarma ve ayarlama çalışmaları
 • Kullanmaya bağlı olarak oluşan onarım ve değişimi kapsar.
 • Asansörün yerinin değiştirilmesini,
 • Kumanda sistemi, tahrik ünitesi, askı sistemi, taşıyıcı/kabin, kapı ve asansör güvenlik aksam/parçalarının değişimi,
 • İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları ve asansör kuyusunun dış bölümlerinin temizliği,
 • Taşıyıcı ve kabin iç kısmının temizliğini kapsamaz.   

Genel olarak asansör bakımı ile ilgili olarak;

Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan ve asansör monte eden veya yetkili servisi asansör için durum raporu hazırlar ve bir nüshasını bina sorumlusuna bir nüshasıda kendisinde kalmak üzere raporu sorumluya iletir.

Yine asansör ile ilgili monte eden veya yetkili servis her bakımdan işlemleri kayıt altına alır ve bu kayıtlar hem kendisinde muhafaza edilir bir nüshasını yine bina sorumlusuna verir. Talep edilmesi halinde bu kayıtları iigililere verir.

Bina sorumlusu bakım kayıtlarını kalıcı olarak muhafaza etmelidir. Asansör monte eden ya da yetkili servis asansörün can güvenliği tehlikesi taşıması durumunda bunu yazılı olarak bina sorumlusuna iletir. Asansörün monte eden ve yetkili servisince güvenli hale getilmesini sağlamakla bina sorumlusu yükümlüdür. 

Asansör monte eden ya da yetkili servisi asansörde olan değişiklikleri ya da kazaları asansör seyir defterine işler.

Asansör monte eden ya da yetkili servis binadaki asansör sayısını dikkate alarak iki kişiden az olmamak üzere bina sorumlusunu belirleyeceği sayıda kişilere acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim verir. Bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınır. Eğitim alan kişilerin değişmesi halinde bina sorumlusu yeniden eğitim verilmesini sağlar. Kurtarma talimatı, kurtarma yapacakların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde muhafaza edilir. 

Asansör monte eden, yaptığı her tip asansör için asansör yedek parçalarını en az 10 yıl süreyle temin etmek zorundadır. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansör için asansöre bakım hizmeti veren başka asansör monte edenler veya onun yetkili servisinin, bina sorumlusunun bu konudaki taleplerini normal piyasa koşullarında sağlar.

Bakım esnasında meydana gelen can ya da mal kaybından o esnada bakım onarımdan sözleşme neticesinde belirlenmiş asansör firması yada yetkilisi sorumludur. 

Sözleşme ile belirnen yetkili asansör firmasının dışında başka üçüncü kişilerin asansörün herhangi bir işlemi için yani bakım ve onarımla ilgili olarak müdahele edilmesine izin verilmez. 

Asansör garantisi:

Asansör monte eden, asansöre ilişkin garanti belgesi düzenlemek zorundadır ve garanti süresi en az 3 yıl garanti edilir. Asansörün değiştirilen herhangi aksam veya parçasını 2 yıldan az olmamak üzere garanti eder. Garanti belgesinde tanımlanan tamir süresi 15 günden fazla olamaz. Bina sorumlusu tarafından taleb edilen ücretsiz bakım ve onarım süresi azami tamir süresi içinde asansör monte eden tarafından yerine getirilir.

Bina sorumlusunun asansör monte edenin garanti süresi içerisinde başka asansör monte eden ya da yetkili servisi ile yaptığı bakım onarım sözleşmesi asansörü piyasa arz eden asansör monte edenin verdiği garanti güvencesini kaldırır. 

Bina sorumlusunun başka asansör monte eden ya da yetkili servisi ile yapacağı sözleşmeyi beyan etmemesi halinde asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden yada yetkili servisince beyan verilir. Garanti süresi içerisinde bakım ücreti ile ilgili şartlar asansör monte eden ve asansör yaptırıcısı arasındaki asansör yapım sözleşmesinde belirlenir. 

Bina sorumlusunun asansörle ilgili sorumluluğu:

 • Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak 
 • Aylık bakım ve onarımını düzenli şekilde yapmak ve yıllık periyodik kontrolünü yaptırmak
 • Bakım ve periyoduk kontrollerinin ücretini ödenmesinden sorumludur.
 • Engellilerin zorluk yaşamaması için sürekli çalışabilirliğini sağlamalıdır.
 • Periyodik kontrol ücretini kontrolden sonra 30 gün içinde ödemelidir.
 • Asansörde oluşan tehlikeli durumu asansör monte eden ya da yetkili servisine iletir ve asansör monte eden ya da yetkili servis gelene kadar gerekli önlemleri almalıdır. 

Periyodik kontrol süreci:

Bu yönetmelik kapsamında asansörün periyodik kontrolünü bakanlığın belirlediği ve yetkilendirdiği ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi kuruluşlar tarafından yapılır. Bu kuruluşların yetkilendirilmesi ve kamoyuna duyurulması ile ilgili esas ve usulller komisyon tarafından komisyonun kararı doğrultusunda bakanlık tarafında tebliğ ile belirlenir. A tipi kuruluşların gerekli şartları sağlaması ve bakanlıkça yetkilindirilmesi ile periyodik kontrol faaliyetini sürdürebilir.

Periyodik kontrol yılda bir defa yapılır ve bunu yapılması ile ilgili olarak bina sorumlusu ve idare yükümlüdür. Asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 içerisinde A tipi muayae kuruluşlarınca yapılır. İlk periyodik kontrol ve kontrol ücretinin ödenmesi asansör yaptırıcısına aittir. Güvensiz veya kusurlu olan asansörün ilk takip kontrolünde A tipi muayene kuruluşunca bina sorumlusundan ücret talep edilmez. Sonraki kontrollerden ücret alınıp alınmayacağına dair hususlar ilgili idare ve A tipi muayene kuruluşu arasında yapılan protokol ile belirlenir.  A tipi kuruluşların akreditasyon ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliğini yetki süresi boyunca sağlar.

Periyodik kontrolü gerçekleştiren asansör monte eden ya da yetkili servisinin yeterli kriterleri taşımadığı ve bu yönetmelik çerçevesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı belirlenmesi durumunda, denetim için ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Periyodik kontrol aşamasında meydana gelen hasarların tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından sağlanır. Periyodik kontrol yapılırken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatı doğrultusunda A tipi muayene kuruluşu tarafında sağlanır. A tipi muayene kuruluşu düzenlemiş olduğu perıyodik kontrol raporunu ilgili idare, asansör monte ede veya yetkili servisine, bina sorumlusuna iletir. Bu rapor A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusu, asansör monte eden ve yetkili servisi tarafında muhafaza edilir. Asansörde meydana gelmiş olan kaza sonrası bu periyodik kontrol tekrarlanır.

Periyodik kontrol sonuçları ve değerlendirilmesi:

Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

 • Kusursuz olarak bekirlenen asansöre A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idare adına yeşil renkli bilgi etiketi verilir.
 • Hafif kusurlu olarak belirlenen asansöre yine ilgili idare adına A tipi muayene yapan kuruluş tarafından mavi renkli bilgi etiketi verilir.
 • Kusurlu olarak tanımlanan asansöre  A tipi muayene kuruluşu ilgili idare adına sarı renklı bilgi etiketi verir.
 • Güvensiz olarak A tipi muayene kuruluşu tarafından tanımlanan asansöre ilgili idare adına kırmızı renkli bilgi etiketi verilir. A tipi muayene kuruluşu tarafından verilen kırmızı etiketli asansörlerin güvensiz olarak tanımlanmasından sonra bina sorumlusu tarafından kullanımına izin verilmez. Bu asansörün güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunun yükümlülüğündedir ve bina sorumlusu tarafından 30 gün içerisinde sağlanması gerekir.

Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi verirlir.

Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi verilir.

Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi verilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansöre A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idare adına kırmızı renkli bilgi etiketi verilir ve kesinlikle bina sorumlusu bu asansörün kullanılmasına izin vermez. Aksi takdirde meydana gelebilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Güvenli hale gelebilmesi için en fazla 30 günlük süre içerisinde bina sorumlusunun asansörü güvenli hale getirmesi yine bina sorumlusunun görevidir. Bu süre içerisinde güvenli hale getirilmediği anlaşılan asansörün, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.  

Sarı renkli bilgi etiketi verilen asansörler için uygınsuzlukların giderilmesi için verilen süre 60 gündür. Yine bina sorumlusunun bu süre içerisinde belirtilen uygunsuzlukları gidermesi gerekir. Bu süre sonunda A tipi muayene kuruluşlarının yaptığı takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği anlaşılan asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

İlgili idare tarfından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün tekrar güvenli hale getirilip düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili idareye ve bu işlemin sonunda A tipi muayene kuruluşlarına bina sorumlusu tarafından başvuru işlemleri yapılır. İlgili idarenin izni ve bunun akabinde takip kontrolü neticesinde duruma göre asansör kullanıma uygun bulunmuşsa mühür kaldırılarak tekrar hizmete açılır. 

Mavi renkli bilgi etiketi verilen asansörlerin uygunsuzlukları bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi yine bina sorumlusunun görevidir.